روش آزمون فیلتر هوا

  • sanat@ad1 
air-filter-test-method

روش آزمون فیلتر هوا

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

كميسيون استاندارد روش آزمون فيلتر هوا

رئيس
پژوهش و توسعه كارخانه ايران خودرو
فوق ليسانس مكانيك
معبوديان – شفيع
اعضاء
كارخانه فيلتر نوين (MP)
ليسانس مديريت و برنامه‏ريزي
سيد محمدي – طاهر
مهندس مرغوبيت كارخانه ايران خودرو
مهندس مكانيك
لطفي – محمدرضا
كارخانه پارس خودرو
مهندس مكانيك
مجد – عبدالمجيد
مهندسي مرغوبيت كارخانه ايران خودرو
مهندس مكانيك
نوشيرواني – مجيد
دبير
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مهندس مكانيك
اميني – فاطمه
فهرست مطالب

مقدمه روش آزمون فيلتر هوا

هدف و دامنه كاربرد

اطلاعات عمومي

روش‏هاي آزمون فيلترهاي هواي خودرو

روش‏هاي آزمون فيلتر هواي صنعتي

ضميمه الف

پيشگفتار

استاندارد روش آزمون فيلتر هوا كه نخستين بار در سال ۱۳۵۳ تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسيون فني مربوطه براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در چهل و يكمين جلسه كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ ۶۷/۱۲/۱۷ تصويب شد , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه سال ۱۳۴۹ به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديدنظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده كرد .

در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

Air cleaner test code – SAEJ 726 – 1983

روش آزمون فیلتر هوا

مقدمه

اين استاندارد روش آزمون فیلتر هوا ي نوع خشك۱ مورد استفاده در موتورهاي درون سوز را معين نموده و روشي يكسان از كارائي و گزارش آن را عرضه مي‏نمايد , منظور از روش آزمون ايجاد طرق يكسان براي ارزيابي كارايي فيلترهوا در آزمايشگاه مي‏باشد . اطلاعات حاصله از اين روش آزمون مي‏تواند جهت تدوين استاندارد كارائي فيلترهاي هوا مورد استفاده قرار گيرد . چون ايجاد شرايط واقعي كار به علت تغييرات زياد مشكل است با اين دستورالعمل و تجهيزاتي كه براي روش آزمون منظور گشته مقايسه كارائي فيلترهاي هوا را مي‏توان انجام داد .

براي آسان و روشن نمودن روش آزمون , در قسمت يك ( اطلاعات عمومي ) اطلاعات عمومي و تعاريفي كه در جريان آزمايش فيلترهاي هوا بايد مورد استفاده قرار گيرد داده شده است قسمت دوم ( روش‏هاي آزمون فيلترهاي هواي خودرو ) شامل آزمايشاتي است كه فيلترهاي هواي نوع خشك متداول در خودروهاي مجهز به موتور درون سوز را در بر مي‏گيرد .

قسمت سوم ( روش‏هاي آزمون فيلترهاي هواي صنعتي ) شامل آزمايش‏هايي است كه فيلترهاي هواي صنعتي نوع خشك متداول در موتورهاي درون سوز ثابت و متحرك را در برمي‏گيرد .

۱ ـ هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش‏هاي يكسان , شرايط , تجهيزات و گزارش كارائي به منظور ميسر ساختن مقايسه كارايي فيلترهاي هوا به طور مستقيم در آزمايشگاه مي‏باشد .

اساسي‏ترين مشخصات كارائي مورد نظر در جريان هوا يا افت فشار , راندمان جمع‏آوري غبار , ظرفيت غبار , درست بودن از نظر ساختمان است بنابر اين , اين روش آزمون براي تعيين اندازه‏گيري مواد فوق به كار گرفته مي‏شود .

۲ ـ اطلاعات عمومي

۲ ـ ۱ ـ واحد اندازه‏گيري :

در اين روش آزمون كليه اندازه‏گيري‏هاي مربوط به جريان هوا برحسب متر مكعب در ساعت , تمام اندازه‏گيري‏هاي مربوط به فشار برحسب كيلو پاسكال تمام اندازه‏گيري‏هاي مربوط به دما برحسب درجه سلسيوس بيان گرديده است.

۲ ـ ۲ ـ تعاريف :

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ فيلتر هوا :

در اين روش آزمون فیلتر هوا , فيلترهاي هوا بايد از نوع خشك و شامل يك يا چند مرحله تصفيه باشند .

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ نمونه تحت آزمون ـ يك عامل صافي يا فيلتر هواي كامل

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ فيلتر هواي يك مرحله‏اي ـ فيلتر هوايي است كه فيلتر اوليه جداگانه نداشته باشد .

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ فيلتر هواي چند مرحله‏اي ـ فيلتر هوايي است كه شامل دو يا چند مرحله است معمولا مرحله اول صافي اوليه است كه متعاقبأ به وسيله يك يا چند عامل صافي ديگر تصفيه خواهد شد .

اگر دو عامل صافي به كار گرفته شود . اولي را عامل صافي اوليه و دومي را عامل صافي ثانويه نامند .

۲ ـ ۲ ـ ۵ ـ فيلتر اوليه ـ وسيله‏ايست كه قسمتي از غبار آزمون را قبل از رسيدن به عامل صافي از طريق گريز از مركز يا اينرسي جذب مي‏نمايد .

۲ ـ ۲ ـ ۶ ـ جريان هواي آزمون ـ كميتي از هوا كه در واحد زمان از خروجي فيلتر مكيده مي‏شود اين دبي بايد بر حسب متر مكعب در ساعت , تصحيح شده به شرايط استاندارد باشد .

۲ ـ ۲ ـ ۷ ـ دبي هوا ـ مقدار جريان هوايي كه به وسيله سازنده يا مصرف كننده در واحد زمان مشخص شده باشد و مي‏تواند به عنوان جريان هواي آزمون به كار گرفته شود .

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ جريان هواي زاينده ـ مقدار هواي به كار رفته جهت زدودن غبار جمع شده در فيلتر اوليه است اين مقدار به صورت درصدي از دبي هواي آزمون بيان مي‏شود .

۲ ـ ۲ ـ ۹ ـ افت فشار مقدار اختلاف فشار ساكن به كيلو پاسكال كه سريعأ از جريان‏هاي ورودي و خروجي در دستگاه فيلتر تحت آزمون اندازه‏گيري مي‏شود .

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ محدوديت مقدار فشار ساكن به كيلو پاسكال ( بر روي فشار سنج ) كه بلافاصله از جريان خروجي دستگاه فيلتر تحت آزمون گرفته مي‏شود .

۲ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ محدوديت كل سيستم يا افت فشار ـ مقاومت فشار جريان هوا در طول كل سيستم ( مدار آزمون , پوشش و عامل صافي )

۲ ـ ۲ ـ ۱۲ ـ محدوديت پوسته و مدار آزمون يا افت فشار ـ مقاومت فشار جريان هوا در طول مدار آزمون و پوسته ( بدون عامل صافي )

۲ ـ ۲ ـ ۱۳ ـ محدوديت عامل صافي يا افت فشار ـ محدوديت كل سيستم يا افت فشار منهاي محدوديت پوسته و مدار آزمون يا افت فشار .

۲ ـ ۲ ـ ۱۴ ـ محدوديت نهايي يا افت فشار ـ مقاومت فشار جريان هوا در طول دستگاه فيلتر تحت آزموني كه ظرفيت آن اندازه‏گيري مي‏شود .

۲ ـ ۲ ـ ۱۵ ـ فيلتر مطلق ـ فيلتري كه در محل خروجي دستگاه قرار گرفته تا آلودگي‏هاي عبور كرده از فيلتر تحت آزمون را جذب نمايد .

۲ ـ ۲ ـ ۱۶ ـ راندمان ـ توانايي جذب آلودگي توسط فيلتر هوا يا دستگاه فيلتر تحت آزمون . اين توانايي از فرمول زير به دست مي‏آيد .

۲ ـ ۲ ـ ۱۶ ـ ۱ ـ فيلترهاي هواي خودرو

۲ ـ ۲ ـ ۱۶ ـ ۲ ـ فيلترهاي هواي صنعتي

۲ ـ ۲ ـ ۱۷ ـ ۱ ـ ظرفيت ـ عبارت است از مقدار آلودگي جذب شده كه به صورت زير تعريف مي‏گردد .

۲ ـ ۲ ـ ۱۷ ـ ۱ ـ فيلترهاي هواي خودرو ـ وزن كل اضافه شده بر حسب گرم به دستگاه فيلتر تحت آزمون در مرحله محدوديت نهايي يا افت فشار .

۲ ـ ۲ ـ ۱۷ ـ ۲ ـ فيلتر هواي ماشين‏هاي صنعتي ـ وزن كل بخار داده شده به فيلتر هوا براي مشخص نمودن محدوديت نهايي يا افت فشار بر حسب گرم .

۲ ـ ۲ ـ ۱۸ ـ شرايط استاندارد ـ كليه اندازه‏گيري‏هاي جريان هوا بايد به شرايط استاندارد تصحيح شوند (۲۶/۶۶ درجه سلسيوس در ۱۰۱/۳۲ كيلو پاسكال يا ۲۹/۹۲ اينچ جيوه در ۸۰ درجه فارنهايت )

۲ ـ ۳ ـ دقت و اندازه‏گيري :

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ دبي هوا را تا دقت ۲ درصد از مقدار حقيقي اندازه بگيريد .

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ افت فشار و محدوديت را تا دقت ۰/۰۲۵ كيلو پاسكال (۰/۱ اينچ جيوه ) از مقدار حقيقي اندازه بگيريد .

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ دما را تا دقت ۰/۵ درجه سلسيوس از مقدار حقيقي اندازه بگيريد .

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ وزن را تا دقت يك درصد از وزن حقيقي اندازه بگيريد مگر اين‏كه عدد ديگري ذكر شده باشد .

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ وزن فيلتر يا فيلترهاي مطلق را تا دقت ۰/۰۱ ± گرم اندازه بگيريد .

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ رطوبت نسبي محيط را تا دقت ۲ درصد رطوبت نسبي هوا اندازه بگيريد .

۲ ـ ۴ ـ شرايط آزمون و مواد :

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ مشخصات غبار آزمون۲بايد طبق استاندارد بوده و داراي دو درجه درشت و ريز باشد تجزيه شيميايي زير به عنوان مثال آمده است .

جدول شماره يك ـ تجزيه شيميايي غبار آزمون

۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ توزيع وزني اندازه ذرات با استفاده از غلطك بايد به شرح زير باشد .

جدول شماره ۲ ـ توزيع درصد وزني اندازه ذرات

۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ مشخصات مواد فيلتر مطلق ۳ فيلتر مطلق بايد شامل فايبر گلاس با حداقل ضخامت ۱۲/۷ ميلي‏متر ( اينچ ) و حداقل وزن مخصوص ۹/۵ كيلوگرم بر متر مكعب .(۰/۶ ۱p/ft3) قطر الياف بايد ۰/۷۶ تا ۱/۲۷ ميكرومتر (۰/۰۰۰۰۳ ـ ۰/۰۰۰۰۵ اينچ ) و مقدار رطوبت جذب شده بايد كمتر از يك درصد وزني بعد از قرار گرفتن در محيط با دماي ۴۹ درجه سلسيوس (۱۲۰ درجه فارنهايت ) و رطوبت نسبي ۹۵ درصد به مدت ۹۶ ساعت باشد . صافي بايد به خوبي نصب شود كه خواب آن به طرف جريان ورودي باشد . و به منظور ثبات وضعيت صافي , ميزان سرعت هوايي كه از سطح آن عبور مي‏نمايد نبايد بيشتر از ۵۰ متر در دقيقه باشد .

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ وزن فيلتر مطلق :

فيلتر مطلق را در كوره‏اي بايد دماي ۲ ± ۱۰۷ درجه سلسيوس (۲۲۵± ۵º F) گذاشته و مرتب آن را وزن كنيد تا تغييرات وزن از ۰/۰۱ گرم تجاوز ننمايد . چنانچه نتوان تغييرات وزن را به ۰/۰۱ گرم رساند حداقل ۴ ساعت آن را در كوره فوق قرار داده سپس آن را وزن نماييد .

۲ ـ ۴ ـ ۵ ـ دما و رطوبت :

در كليه آزمايشات , هوا بايد با دماي ۸ ± ۴۸ درجه سلسيوس (۷۵ ± ۱۵º F) و رطوبت نسبي ۱۵ ± ۵ درصد وارد فيلتر هوا شود .

چون شرايط محيط روي نتايج آزمايش اثر مي‏گذارد وقتي كه كارائي فيلترهاي مشابه با هم مقايسه مي‏شود آزمايشات بايد تا حد امكان در نزديك‏ترين دما و رطوبت نسبي صورت پذيرد .

۳ ـ روش‏هاي آزمون فيلترهاي هواي خودرو

۳ ـ ۱ ـ كليات

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ روش مقرر شده كلا جهت فيلترهاي هواي نوع خشك براي خودروهاي سبك به كار برده مي‏شود .

روش آزمون فيلترهاي هواي خودرو سنگين , ماشين‏آلات صنعتي , ساختماني و ثابت در قسمت ۳ تحت عنوان ” دستورالعمل آزمون فيلترهاي هواي صنعتي آمده است ”

۳ ـ ۲ ـ تجهيزات آزمون فیلتر هوا :

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ براي تعيين مقاومت در مقابل جريان هوا , ظرفيت نگهداري آلودگي , مشخصات دفع آلودگي , مشخصات آب‏بندي , مشخصات گسيختگي و پاره شدن , از تجهيزات توضيح داده شده در اشكال ۳A, 3E, 3F, 3H, 3K استفاده شود .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ وسيله‏اي براي اندازه‏گيري غبار به كاربريد كه در موقع تزريق غبار ( شكل ۳B) همراه با هواي فشرده كافي , قادر به اندازه گرفتن غبار لازم در محدوده كار باشد . سيستم تغذيه غبار نبايد توزيع اندازه‏هاي غبارآلوده را تغيير دهد . معدل مقدار غبار منتقل شده به دستگاه نبايد با اندازه مطلوب , كمتر يا بيشتر از ۵ درصد اختلاف داشته باشد ضمنأ انحراف انتقال در هر مرحله نسبت به معدل نيز نبايد بيش از ۵ درصد باشد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ سيستم تغذيه غبار

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ وسيله اندازه‏گيري غبار را با غباري كه قبلا وزن شده پر كنيد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ سيستم تغذيه غبار و زمان سنج را همراه به كار بياندازيد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ به مدت نيم ساعت , هر پنج دقيقه وزن غبار داده شده را به دست آوريد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ ميانگين غبار منتقل شده و حداكثر انحراف را به دست آوريد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ به منظور معلق نگهداشتن غبار , لوله انتقال غباري به كار بريد كه سرعت انتقال در آن حداقل به ميزان ۹۱۴ متر بر دقيقه ثابت بماند .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ دستگاه تزريق غبار مطابق شكل ۳B را به كار بريد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ يك لوله ورودي مطابق شكل ۳C به كار بريد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ يك فشارسنج تفاضلي با دقتي كه در بند ۲ ـ ۳ ـ ۲ توضيح داده شده به كار بريد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۶ ـ براي آزمايش فيلتر كامل پوسته و متعلقاتي را كه مورد توافق سازنده و مصرف كننده است به كار بريد ( شكل ۳H)

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ يك لوله خروجي مطابق شكل ۳c به كار بريد مگر اين‏كه لوله‏اي كه طول آن حداقل ۴ برابر قطرش باشد . در اين حالت سرعت هوا مطرح نمي‏باشد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ فيلتر مطلقي به كار بريد كه راندمان جذب آن در برابر مواد آلوده تغذيه شده حداقل ۹۹ درصد باشد . اندازه فيلتر مطلق طوري باشد كه سرعت عبور هوا از آن به بيش از ۵۰ متر در دقيقه نرسد .

توجه ـ جهت پيدا كردن موادي كه در برگيرنده اين خواسته مي‏باشد به بند ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ رجوع شود

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ امكان وجود راندمان قيد شده در فيلتر مطلق

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۱ ـ دو فيلتر مطلق را پشت سر هم نصب نماييد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ آزمايش راندمان فيلتر را اجرا نموده و وزن اضافه شده به هر فيلتر مطلق را به دست آوريد .

= درصد راندمان فيلتر مطلق

A = افزايش وزن فيلتر مطلق اوليه

B = افزايش وزن فيلتر مطلق ثانويه

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۹ ـ از يك سيستم اندازه‏گيري جريان هوا با دقت مذكور در بند ۲ ـ ۳ ـ ۱ استفاده كنيد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۱ ـ براي اندازه‏گيري جريان هوا از روش داده شده در نشريه

Fluid Meter, s – Their Theory and Applecation 6th

Edition 1971 , Manual Published by the ASME

استفاده گردد .

وسيله اندازه‏گيري جريان هوا بايد داراي طرح قبول شده‏اي باشد .

مثلا دهانه جهت كاليبره كردن قابل تنظيم باشد . و بتوان آن را با استفاده از وسيله‏اي استاندارد شده كاليبره كرد .

براي تغييرات در دما و فشار مطلق ورودي بايد اصلاحات صورت گيرد .

شدن جريان هوا برحسب متر مكعب بر ساعت بيان گردد . اين شدت جريان بايد نسبت به شرايط استاندارد (۲۶/۶۶ درجه سلسيوس ۱۰۱/۳۲ كيلو پاسكال ) تصحيح شود .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ سيستم كنترل جريان هوايي را به كار بريد كه قادر به حفظ شدت جريان نشان داده شده در محدوده يك درصد مقدار انتخاب شده در طول جريان ثابت و متغير باشد .

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ وسايل مناسبي به كار بريد تا جريان هوايي در سيستم ايجاد نمايد كه داراي دبي و فشار كافي فيلترهاي تحت آزمون باشد . نوسانات جريان بايد به قدري نامحسوس باشد كه قابل اندازه‏گيري نباشد .

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ براي جلوگيري از نوسانات وزني در فيلتر مطلق از كوره‏اي استفاده شود كه قادر به ثابت نگهداشتن دما در ۳ ± ۱۰۷ درجه سلسيوس (۲۲۵± ۵º F) باشد .

۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ براي وزن كردن فيلتر مطلق , ترازويي با دقت ۰/۰۱ گرم به طوري‏كه كفه آن داخل كوره قرار گيرد , روي كوره نصب نماييد .

۳ ـ ۳ ـ آزمايش محدوديت جريان هوا و افت فشار

۳-۳-۱- منظور از اين آزمون تعيين مقدار افت فشار ساكن در سراسر دستگاه تحت آزمايش كه ناشي از عبور جريان هوا در شرايط تعيين شده قبلي است مي‏باشد .

۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ دستگاه فيلتر مورد آزمون بايد حداقل ۳۰ دقيقه در شرايط دما و رطوبت محيط آزمون قرار گيرد . آزمون بايد در محدوده حرارتي ۱۶ تا ۳۲ درجه سلسيوس (۶۰ºF تا۹۰‌ ) با رطوبت نسبي حدود ۳۵ تا ۶۵ درصد اجرا گردد .

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ براي تعيين محدوديت دستگاه آزمون مقدار آزمون بايد مانند شكل ۳E و يا ۳F باشد .

براي جلوگيري از نشتي هوا كليه اتصالات بايد كاملا آب‏بندي شود . شيرهاي فشار را وصل نماييد .

۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ افت فشار ساكن را نسبت به جريان هوا طبق شرايط داده شده و يا ميزان مورد نظر اندازه‏گيري و ثبت نماييد . حداقل ۵ بار ثبت توصيه مي‏شود .

۳ ـ ۳ ـ ۵ ـ براي تعيين محدوديت پوسته و مدارا از شكل ۳E و ۳F بدون فيلتر هوا استفاده شود بند ۳ ـ ۳ ـ ۴ تكرار گردد .

يادآوري ـ ممكن است اين مقدار به علت تأثيرات اينرسي بيشتر از محدوديت مجموعه باشد .

۳ ـ ۳ ـ ۶ ـ با كم كردن مقدار حاصل شده در بند (۳ ـ ۳ ـ ۵) از مقدار به دست آمده در بند (۳ ـ ۳ ـ ۴) محدوديت خالص مدار آزمون را تعيين نماييد .

۳ ـ ۳ ـ ۷ ـ اطلاعات به دست آمده ثبت گردد .

۳ ـ ۴ ـ آزمون راندمان

۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ منظور از اين آزمون توانايي نگهداشتن مقدار ناخالصي‏ها در مدار تحت آزمون مي‏باشد .

اين آزمون مي‏تواند با دبي هواي ثابت يا متغير يا ذرات ناخالصي ريز و درشت انجام گيرد . در صورت لزوم آزمون‏هاي راندمان مي‏تواند همزمان با آزمون ظرفيت بند (۳ ـ ۵) انجام گردد .

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ سه نوع آزمون راندمان مي‏توان انجام داد كه عبارتند از :

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ تعيين راندمان طول عمر , وقتي است كه افت فشار به حد تعيين شده برسد .

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ تعيين راندمان دوره‏اي در ۱۰, ۲۵ و ۵ درصد از تفاضل افت فشار تعيين شده و افت فشار اوليه

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ تعيين راندمان اوليه , پس از افزودن ۲۰ گرم ناخالصي يا مقداري ناخالصي برحسب گرم كه عدد آن برابر ۱۰ درصد دبي آزمون بر حسب است Scmh ( يا هركدام بيشتر .)

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ تعيين راندمان در دبي ثابت آزمون مي‏تواند در دبي تعيين شده يا هر درصدي از آن طبق توافق سازنده و مصرف كننده صورت گيرد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ براساس دبي آزمون , مقدار ناخالصي غبار داده شده را با استفاده از غلظت يك گرم غبار بر متر مكعب هوا محاسبه شود .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ شرايطي , مطابق بند (۳ ـ ۳ ـ ۲) براي سيستم تحت آزمون به وجود آوريد ـ سپس وزن آن را تا دقت يك درصد از مقدار حقيقي تعيين نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ فيلتر مطلق را در داخل كوره ۳ ي ۱۰۷ درجه سلسيوس حرارت دهيد پس از خاتمه تغييرات وزني وزن آن را با دقت ۰/۰۱ گرم تعيين نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۴ ـ مدار آزموني , طبق شكل ۳H براي مجموعه فيلتر هوا يا شكل ۳A براي عمل صافي فيلتر هوا آماده نماييد . همه مفاصل را جهت جلوگيري از نشتي هوا آب‏بندي نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۵ ـ رطوبت نسبي را ثبت نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۶ ـ از غبار آزمون مشخص شده به مقدار ۱۲۵ درصد از ظرفيت تخميني سيستم آزمون با دقت ۰/۱ گرم وزن نموده يادداشت نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۷ ـ سيستم تغذيه غبار همراه با غبار را با دقت يك درصد از وزن حقيقي بر حسب گرم وزن نموده يادداشت نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۸ ـ جريان هوا را در داخل دستگاه برقرار نموده و آن را در دبي آزمون ثابت نگهداريد افت فشار را ثبت نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۹ ـ چنانچه دبي هوا در زمان افزودن غبار با دبي آزمون بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۸) متفاوت باشد بايد قبل از افزودن غبار دبي آزمون را طبق دبي غبار تنظيم نمود .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۰ ـ دستگاه تغذيه غبار را به كار اندازيد , شدت جريان غبار را طبق غلظت محاسبه شده در بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱) ميزان نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۱ ـ در فواصل زماني مقرر شده ( حداقل پنج فاصله پيشنهاد مي‏شود ) و در انقضاي زمان آزمايش افت فشار در دبي آزمون را ثبت نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۲ ـ آزمايش را تا حصول به فشار نهايي ادامه دهيد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۳ ـ بند (۳ ـ ۴ ـ ۵۳) را تكرار كنيد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۴ ـ بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۷) را تكرار كنيد و اختلاف وزن را تعيين نماييد . اين مقدار وزن غبار تغذيه شده مي‏باشد .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۵ ـ با دقت سيستم تحت آزمون را جدا سازيد طوري‏كه غبار هدر نرود هرگونه نشت يا حالت غيرعادي را يادداشت كنيد . وزن آن را تا دقت يك درصد از وزن حقيقي بر حسب گرم تعيين نماييد . اضافه وزن سيستم تحت آزمون برابر است با اين وزن منهاي وزن تعيين شده در بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۲)

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۶ ـ هر نوع غبار مشاهده شده در قسمت خروجي سيستم آزمون بر روي فيلتر مطلق را به وسيله برس تميز نماييد . با دقت فيلتر مطلق را جدا نماييد .

بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳) را تكرار و اختلاف وزن را تعيين نماييد . اين , وزن اضافه شده فيلتر مطلق است .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۷ ـ توازن مواد غبار آزمون را چك نماييد . اين مقدار بايد در محدوده ۰/۸ تا ۱/۰۲ باشد تا آزمون معتبر شمرده شود .

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۸ ـ راندمان را از طريق زير محاسبه نماييد .

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ راندمان جريان هواي متغير را مي‏توان با استفاده از سيكل جريان هواي متغير نسبت به شكل ۳J تعيين نمود .

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ براساس ميانگين جريان در يك سيكل آزمون , دبي تغذيه غبار طبق بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱) محاسبه مي‏شود . دبي تغذيه غبار بايد ثابت بماند .

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ كليه افت فشارها بايد در حداكثر جريان هوا تعيين گردد .

۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ آزمون بند (۳ ـ ۴ ـ ۳) را با جريان هواي متغير به جاي جريان هواي ثابت تكرار نماييد .

۳ ـ ۵ ـ آزمون ظرفيت

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ منظور از اين آزمون تعيين وزن كل اضافه شده به واحد تحت آزمون در افت فشار نهايي مي‏باشد .

اين آزمون مي‏تواند به جاي جريان هواي ثابت يا متغير و ذرات ريز يا درشت غبار آلوده كننده انجام شود . در صورت تمايل مي‏توان آزمون تعيين ظرفيت را با آزمون راندمان همزمان انجام داد ( بند ۳ ـ ۴)

۳ ـ ۵ ـ ۲ ـ آزمون را طبق بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱) و (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱۵) انجام دهيد .

۳ ـ ۵ ـ ۳ ـ به فرض ثابت بودن نسبت زمان به كار رفته به وزن اضافه شده به واحد تحت آزمون , منحني محدوديت را نسبت به وزن اضافه شده رسم نماييد . براي اطلاعات مربوط به محدوديت و فواصل زماني به بند (۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱) مراجعه نماييد , با استفاده از فرمول زير مقادير وزن شده را محاسبه نماييد .

۳ ـ ۵ ـ ۴ ـ ظرفيت واحد تحت آزمون , نقطه‏اي است كه منحني به محدوديت نهايي برسد .

۳ ـ ۶ ـ آزمون از هم گسيختگي در اثر فشار جريان

۳ ـ ۶ ـ ۱ منظور از اين آزمايش تعيين مقاومت عامل صافي فيلتر هوا و يا اختلاف فشار مشخص شده يا اختلاف فشاري كه از هم گسيختگي به وجود مي‏آيد مي‏باشد .

۳ ـ ۶ ـ ۲ ـ مدار آزموني مثل شكل ۳A و يا ۳H آماده نماييد كه به وسيله آن بتوان آزمايش ظرفيت غبار معمولي و اوليه را اجرا نمود . مي‏توان از عامل‏هاي صافي كه قبلا جهت تعيين راندمان ظرفيت مورد استفاده قرار گرفته و يا عامل صافي نو استفاده نمود .

۳ ـ ۶ ـ ۳ ـ جريان هوا را افزايش دهيد و در صورت لزوم غبار را به ميزان دلخواه تغذيه نماييد تا حدي كه يا به اختلاف فشار تعيين شده برسد , يا عامل صافي از هم گسيخته شود , كه در اين صورت كاهش در اختلاف فشار و يا افزايش در دبي نشان دهنده از هم گسيختگي است .

۳ ـ ۶ ـ ۴ ـ حداكثر افت فشار به دست آمده , دليل ختم آزمون و وضعيت عامل صافي بعد از آزمون را يادداشت نماييد .

۳ ـ ۷ ـ آزمايش ميزان آب‏بندي

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ هدف از اين آزمون تعيين ميزان آب‏بندي عامل‏هاي صافي فيلتر هوا مي‏باشد .

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ عامل صافي فيلتر هوا را بين دو صفحه قابل رويت طبق شكل ۳k قرار داده و به مقدار گشتاور تعيين شده محكم نماييد .

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ هرگونه تغييرات غيرعادي عيني يا هر نوع منفذ را در سطح آب‏بندي بازرسي نماييد .

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ ۳ ـ كيفيت آب‏بندي و گشتاور لازمه را جهت آب‏بندي مناسب همراه با هرگونه پيشنهاد ديگر گزارش دهيد .

۳ ـ ۸ ـ آزمايش تعيين محدوديت دما

۳ ـ ۸ ـ ۱ ـ هدف از اين آزمون تعيين حفظ كارايي فيلتر هوا نسبت به محدوديت دما مي‏باشد .

۳ ـ ۸ ـ ۲ ـ عامل صافي فيلتر هوا را بين دو صفحه مقاوم در برابر حرارت طبق شكل ۲ قرار داده , به مقدار گشتاور تعيين شده محكم نماييد .

۳ ـ ۸ ـ ۳ ـ سيستم را در معرض هواي گرم و سرد تعيين شده قرار دهيد , در صورت عدم تعيين دماي مشخص مقادير زير پيشنهاد مي‏شود .

۲۴ ساعت در۱۲۱±۳ºc

۲۴ ساعت در۴۰±۳ºc

۲۴ ساعت در ۱۲۱±۳ºc

۲۴ ساعت در ۴۰±۳ºc

در بين سيكل‏ها , قبل از اجراي سيكل بعدي اجازه دهيد دماي واحد تحت آزمون به دماي محيط آزمايشگاه برسد .

۳ ـ ۸ ـ ۴ ـ در انتهاي آزمايش قبل از برداشتن صفحات اجازه دهيد دماي واحد آزمون به دماي محيط برسد . پس از برداشتن صفحات عامل صافي را از نظر وضعيت‏هاي غيرقابل قبول بررسي نماييد . در صورت لزوم بند (۳ ـ ۴) را كه آزمون راندمان مي‏باشد تكرار نماييد .

شكل ۳J ـ نمونه معدل جريان سيكل جريان متغير ۶۰ درصد

۳ ـ ۸ ـ ۵ ـ كليه مشاهدات عيني و شرايط آزمون را گزارش نماييد .

۳ ـ ۹ ـ ارائه اطلاعات

هدف از استاندارد كردن گزارش اطلاعات حاصل در آزمون مي‏باشد به شكل ۳L مراجعه شود .

۴ ـ روش‏هاي آزمون فيلتر هواي صنعتي

۴ ـ ۱ ـ كليات :

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ اين بخش از آزمون شامل فيلترهاي هواي از نوع خشك مي‏باشد كه معمولا در كاميون‏هاي سنگين , ماشين‏آلات راه‏سازي , تراكتورهاي كشاورزي و مواد صنعتي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

فيلترهاي هواي مورد استفاده در اتومبيل در بخش دو اين استاندارد دسته ‏بندي شده ‏اند .

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ آزمون عملكرد بايد بر روي تمامي فيلتر هوا كه معمولا شامل پيش صافي , عامل صافي اولي و ثانويه مي‏باشد انجام گيرد . آزمايشات بايد در برگيرنده موارد زير باشد . محدوديت دبي يا افت فشار , راندمان اوليه , راندمان مجموع , ظرفيت جذب غبار .

۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ غبار آزمون و غلظت

اگر محال نباشد بسيار مشكل است كه توزيع اندازه‏هاي غبار و غلظتي را انتخاب نمود كه بتواند دقيقأ نمايان‏گر تمامي شرايط و وضعيت كاري سرويس باشد .

بنابراين با تكيه براساس تجربيات عملي انواع فيلترهاي هوا ساخته و طبقه‏ بندي شده‏اند كه بتوانند بهتر جوابگوي شرايط مختلف سرويس و وضعيت كاري باشند . به همين نحو اندازه و غلظت غبار آزمون به شرح زير انتخاب شده است .

آزمون غلظت

غبار

نوع فيلتر

يك گرم بر مترمكعب

ريز

تك مرحله‏اي

دو گرم بر مترمكعب

درشت

چند مرحله‏اي

۴ ـ ۲ ـ دستگاه آزمون

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ مدار آزمون ـ مدار آزمون بايد در برگيرنده اجزا اصلي زير ( شكل ۴A) باشد .

۱ ـ تغذيه كننده غبار

۲ ـ تزريق كننده غبار

۳ ـ كانال مخلوط كننده غبار مجهز به فشار سنج۴ Piezometric

۴ ـ فيلتر هواي تحت آزمون

۵ ـ لوله خروجي مجهز به فشارسنج Piezometric

۶ ـ فيلتر مطلق

۷ ـ دبي سنج

۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ سيستم تغذيه غبار ـ سيستم تغذيه غبار بايد شامل منبع تأمين غبار و دستگاه تزريق غبار با هواي فشرده باشد . منبع تأمين غبار بايد غبار آزمون را به طور دائم و يكنواخت تأمين نمايد و مقدار تغذيه بايد به دقت ۰/۱ گرم اندازه‏گيري شود . نمونه ظرف تأمين غبار با از طبق شكل ۴E توصيه مي‏گردد از انواع ديگر نيز مي‏توان استفاده نمود . هدف از به كار بردن دستگاه تزريق غبار ارائه و حفظ درجه بالايي از پوشش غبار مي‏باشد و در طول آزمون , توزيع ذرات آلوده به وسيله دستگاه مدار نبايد تغيير كند ( طبق شكل ۴F) تزريق كننده بايد طوري عمل نمايد كه حداقل فشار درون نازل ۵۵۰ كيلو پاسكال و حداقل مقدار با شش هوا در طول عملكرد ۷۰ سانتيمتر مكعب بر ساعت باشد .

(cfm 140) ( به شكل شماره ۴G مراجعه شود ) تزريق كننده را مطابق بخش ۳ و شكل ۳B مونتاژ نماييد .

براي فيلترهاي هواي صنعتي با جريان ۱۷۰ مترمكعب بر ساعت يا كمتر از دستگاه تزريق كننده غبار مطابق قسمت سوم , شكل ۳B استفاده گردد .

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ كانال مخلوط كننده غبار جريان ورودي

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ فيلتر هوا با دهانه ورودي لوله‏اي ـ سطح مقطع , كانال مخلوط كننده غبار و لوله Piezometer جريان ورودي و دهانه ورودي فيلتر هوا بايد يكسان باشد . طول سراسري كانال بايد ۶ برابر قطر آن بوده و محل نصب حلقه Piezometer به اندازه ۴ برابر قطر از ورودي كانال فاصله داشته باشد ( به شكل ۴A رجوع شود .)

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ دهانه ورودي باز يا مستطيلي

شبيه بند (۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱) به استثنأ اين‏كه طول سراسري و محل نصب حلقه Piezometer بايد به ترتيب ۴ و ۶ برابر شعاع هيدروليكي كانال باشد .

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ورود هوا از سطح جانب يا فيلترهاي اوليه از نوع كتابي

اين نوع فيلترهاي هوا بايد طبق شكل ۴B در محفظه روباز آزمايش گردد .

۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ پيزومتر۵ خروجي ـ قطر داخلي پيزومتر خروجي بايد برابر با قطر لوله خروجي فيلتر هوا باشد ( به شكل ۴A مراجعه شود .)

۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ فيلتر مطلق ـ فيلتر مطلق بايد شامل مواد مشخص شده در بند (۲ ـ ۴ ـ ۳) باشد .

۴ ـ ۲ ـ ۶ ـ دبي سنج ـ دبي سنج بايد سالانه با دقت ±۲ درصد با استفاده از دبي سنج ساخته شده براساس (Sixth Edition ,ASME Fluid Meter) كاليبره گردد .

۴ ـ ۳ ـ آزمون محدوديت جريان هوا و افت فشار

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ محدوديت جريان هوا يا افت فشار ( به بند ۲ ـ ۲ مراجعه شود .)

يا عامل صافي ( ها ) تميز در پنج نقطه مساوي از هم بين ۵۰۰ تا ۱۵۰ درصد جريان هواي تعيين شده اندازه‏گيري شود .

اطلاعات حاصله به صورت منحني ارائه مي‏گردد تا تعيين محدوديت يا افت فشار در هر دبي دلخواه را آسان نمايد .

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ محدوديت جريان هوا

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ طبق شكل ۴D مدار فيلتر هوا را برقرار نماييد .

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ در جريان هواي تعيين شده فشارهاي ساكن ۵۰, ۷۵, ۱۰۰, ۱۲۵, ۱۵۰ درصد از روي فشار سنج در محل خروجي يادداشت نماييد .

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ رطوبت نسبي , فشار و دماي محيط آزمون را ثبت نماييد .

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ مقادير محدوديت ثبت شده را به شرايط استاندارد مطابق ضميمه الف تصحيح نموده و اين مقادير را به ترتيب بر روي كاغذ گراف مطابق شكل (۴H) مشخص نماييد ( محور عمودي محدوديت و محور افقي جريان هوا )

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ افت فشار

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ فيلتر هوا را طبق شكل ۴C نصب نماييد .

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ اختلاف فشار ساكن ورودي و خروجي فيلتر هوا را در ۵۰, ۷۵, ۱۰۰, ۱۲۵, ۱۵۰ درصد جريان هواي مقرر اندازه گرفته و يادداشت نماييد .

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ رطوبت نسبي , فشار و دماي محيط آزمون را ثبت نماييد .

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ مقادير افت فشار را به شرايط استاندارد مطابق ضميمه الف تصحيح نموده و اين مقادير را به ترتيب روي كاغذ گراف مطابق شكل (۴H) مشخص نماييد .

۴ ـ ۴ ـ راندمان اوليه

۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ اين روش آزمون فيلترهاي هوا نمايانگر مجموعه راندمان نهايي است كه عمدا به جريان هوا بستگي ندارد . اين مجموعه با بالا رفتن مقدار غبار تغذيه شده افزايش و يا بزرگ شدن اندازه ذرات غبار كاهش مي‏يابد , بنابراين دو نوع راندمان بدست مي‏آيد : راندمان اوليه آزمون و راندمان جذب در طول آزمون ظرفيت غبار .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ روش آزمون :

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ فيلتر هوايي را كه داراي يك عامل صافي تميز باشد مطابق شكل ۴A يا ۴B در مدار نصب نماييد .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ فيلتر مطلق را طبق بند (۲ ـ ۴ ـ ۴) وزن نماييد .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ دبي هواي فيلتر را تا دقت ۲+ درصد جريان آزمون تنظيم نموده و ثابت نگهداريد .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ به مدت ۳۰ دقيقه به طور مداوم مقدار ۱۱ گرم بر متر مربع از سطح صافي غبار ريز آزمون را به عمل صافي اوليه تغذيه نماييد .

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ طبق بند (۲ ـ ۴ ـ ۴) فيلتر مطلق را مجددا وزن نماييد و راندمان فيلتر را بر اساس كل غبار تغذيه شده به فيلتر محاسبه كرده و روي كاغذ گراف مطابق شكل (۴J) ثبت نماييد .

۴ ـ ۵ ـ ظرفيت و راندمان جذب و نگهداري غبار

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ظرفيت نگهداري غبار تابعي است از اندازه فيلتر هوا , جريان هوا , محدوديت نهايي يا افت فشار و اندازه ذرات غبار به كار گرفته شده در آزمون .

براي مقايسه فيلترهاي هواي مختلف با هم , ظرفيت غبار بايستي در جريان آزمون تا محدوديت نهايي يا افت فشار ۷/۴۶ كيلو پاسكال و يا افت فشار مشخص شده تعيين گردد . تا رسيدن به افت فشار نهايي مشاهدات در چهار نقطه يادداشت شود .

بعد از اين‏كه اصلاحات لازم با شرايط استاندارد روي افت فشار يا محدوديت نهايي براساس مشاهدات انجام گرفت مقادير حاصله به صورت منحني نسبت به وزن غبار تغذيه شده رسم شود .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ روش آزمون :

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ طبق شكل ۴A يا ۴B با استفاده از عامل صافي تميز يك فيلتر هوا در مدار تعبيه نماييد .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ فيلتر مطلق را طبق بند (۲ ـ ۴ ـ ۴) وزن نماييد .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ جريان عبور هوا از فيلتر را مطابق با جريان آزمون برقرار نماييد آن را تا دقت ۲+ درصد ثابت نگهداريد .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۴ ـ غبار آزمون را با اندازه و غلظت تعيين شده در بند (۴ ـ ۱ ـ ۳) تغذيه نماييد تا به افت فشار يا محدوديت نهايي ۷/۴۶ كيلو پاسكال و يا افت فشار مشخص شده برسد .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۵ ـ وزن غبار تغذيه شده به فيلتر هوا را در ۵ نقطه با فواصل زماني تقريبأ يكسان در طول آزمون يادداشت و افت فشار را در اين نقاط ثبت نماييد .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۶ ـ مقادير افت يا محدوديت نهايي را با شرايط استاندارد طبق ضميمه الف اصلاح نماييد . اين مقادير را نسبت به غبار تغذيه شده به فيلتر هوا طبق شكل (۴J) رسم نماييد . محور عمودي را بر حسب اين‏كه افت فشار يا محدوديت نهايي است نام‏گذاري كنيد .

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۷ ـ مجددا وزن فيلتر را مطلق بند (۲ ـ ۴ ـ ۴) به دست آورده و راندمان فيلتر هوا را براساس وزن كل غبار تغذيه شده و مقادير افت فشار تا ۷/۴۶ كيلو پاسكال و يا مقادير مشخص شده محاسبه نماييد .

۴ ـ ۶ ـ آزمون عمل كرده فيلتر اوليه

۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ غبار زدايي فيلتر اوليه ـ وقتي فيلترهاي هواي اوليه مورد آزمون قرار مي‏گيرند و غبار زدايي وسيله به كاربردن هواي تميز با شير اتوماتيك تخليه غبار و يا كاسه غبار انجام مي‏گيرد بايد موارد زير رعايت شود .

۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ هواي تميز ثابت ـ هواي تميز ثابت توصيه شده به وسيله سازنده به عنوان درصدي از جريان آزمون بيان گرديده و بايد در طول كليه آزمون‏ها ثابت نگهداشته شود . شدت غبار تغذيه شده در طول آزمون بايد براساس جريان هواي آزمون به اضافه جريان هواي تميز باشد .

۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ شير تخليه اتوماتيك ـ براي اهداف آزمون مي‏توان شيشه دهانه گشاد آب‏بندي شده با محفظه‏اي را جايگزين شير تخليه كننده كرد .

۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ كاسه غبار ـ محاسبه غبار نبايد در طول آزمون ظرفيت غبار تخليه گردد مگر اين‏كه حداقل آن پر شده باشد و همچنين دفعات تخليه بايد در گزارش عملكرد قيد شود .

يادآوري ـ استفاده كننده بايد آگاه باشد كه رعايت موارد فوق بهترين عمل كرد فيلتر هوا را تضمين مي‏نمايد . پيشنهاد مي‏شود با سازنده فيلتر هوا جهت دستورالعمل به خصوص يا روش‏هاي آزمون براي هر نوع فيلتر هواي ارائه شده مشورت گردد .

۴ ـ ۶ ـ ۲ ـ راندمان فيلتر اوليه ـ راندمان فيلتر اوليه بايد در طول آزمون ظرفيت غبار براساس وزن كل غبار تغذيه شده به فيلتر هوا و يا مجموع وزن به دست آمده از عامل صافي اوليه و ثانويه و فيلتر مطلق , يا غبار زدوده شده از فيلتر اوليه تعيين گردد .

۴ ـ ۷ ـ اطلاعات :

از شكل ۴H جهت ارائه اطلاعات مربوط به محدوديت يا افت فشار استفاده شود از شكل ۴J جهت اطلاعات مربوط به راندمان و ظرفيت استفاده گردد .

ضميمه الف

تصحيح محدوديت جريان هوا به شرايط استاندارد ـ محدوديت جريان هوا يا افت فشار و اطلاعات ظرفيت غبار بايد طبق شرايط استاندارد در ۲۶/۶۶ درجه سلسيوس و ۱۰۱/۳۲۲ كيلو پاسكال گزارش شود .

محدوديت فيلتر هوا را مي‏توان از رابطه زير به دست آورد .

و از ساده كردن فرمول بالا

P=K1μMº+K2M2

به دست مي‏آيد .

با ثابت نگه‏داشتن وزن جريان هوا و با محدود كردن تغييرات دماي محيط ـ جهت كوچك نگهداشتن تغييرات گران روي ثابت خواهد ماند .

بنابراين

انديس (۰) مساوي با شرايط استاندارد مي‏باشد .

بنابراين مقادير محدوديت يا افت فشار مشاهده شده بايد به وسيله فرمول زير با شرايط استاندارد تصحيح گردد .

p = فشار هواي محيط

t = حرارت محيط

* محدوديت به دست آمده در فيلتر هوا

افت فشار به دست آمده در فيلتر هوا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *