منابع مواد اولیه مورد نیاز فیلترهای هوای خودروهای سبک و سنگین آمده است :

نامنوعطریقه مصرف
p.v.cپودربه صورت شیرابه یا خمیر به کار می رود
روغن d.o.pمایع حلال در ترکیب با p.v.c به کار می رود
کربناتپودر گچبه شیرابه p.v.c حالت پرکن و ارزان کننده می دهد
روغن اپوکسیرزیندر مواد شیرابه مخصوص با p.v.c خاص برای کشش بالا و چسبندگی آن بکار می رود
فسفیت هارزین های حرارتیدر جهت بالا بردن درجه حرارت بسپاره بکار می­ رود
رنگ هاپودری خمیریبا رنگ های مخصوص مواد به حالات مختلفی و رنگ های دلخواه در می­ آید
کاغذسلولزصافی مخصوص هوا با قدرت های مکش و کارایی‌های مختلف
چسب های حرارتیخمیر بسپارهدر جهت اتصال فلز و کاغذ و رابطه های دیگر
چسب خشکمایع خمیری در جهت اتصال فلز با مواد پلاستیک و اتصالات کاغذ و مواد پلاستیک و با خود بکار می ­رود
توری و پانچفلزیدر جهت استحکام اتصالات عرضی و طولی و کیفیت محصول بکار می­ رود
ورق آهن و حلبفلزیبه صورت گرده پرس یا چرخ کاری در جهت تولید اتصالات بکار برده می­ شود
چسب های پلی استررزین های ترکیبیبه صورت دوقلو یا ترکیبی برای اتصالات غیر فلزی با مقاومت حرارتی متوسط بکار می­ رود
رزین های اپوکسیرزین های ترکیبیبه صورت ترکیبی برای اتصالات غیر فلزی و فلزی با مقاومت حرارتی بالا بکار می ­رود
هاردنرها و خشک کنهاجزء دومبرای تسریع یا بعنوان کاتالیزور برای رزین ها بکار می ­رود